Projectand Activity

โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจังหวัดต่างๆ จะมีการคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะเลือกถนน 1 สาย เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ประดับให้ดูร่มรื่นสวยงามตลอด 2 ข้างทาง

PEA รับผิดชอบการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม และนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินระยะทาง จังหวัดละ 1 – 2 กิโลเมตร รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดโครงการ

ปัจจุบัน PEA ดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ 4 เมือง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่

โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ