Projectand Activity

PEA ดำเนิน “โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน” เพื่อมอบความห่วงใยและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียนจำนวน 60 โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น  กทม. นนทบุรี  สมุทรปราการ) ภายใต้กิจกรรม “เปิดเทอมปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

  • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  • สนับสนุนตู้ทำน้ำดื่ม พร้อมเครื่องกรองน้ำ
  • ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD
  • อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

PEA ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุไฟดูดไฟช็อตเด็กนักเรียนจากตู้ทำน้ำดื่มภายในโรงเรียน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอันตรายที่ร้ายแรงได้

โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน