Projectand Activity

โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความก้าวหน้า เนื่องจากปัญหาของกระบวนการผลิตสินค้าในการตากและอบแห้งผลิตภัณฑ์บนพื้นดิน ประสบปัญหาสิ่งเจือปนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการผลิตสินค้าทำให้มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2563 PEA สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการ ใช้ระบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้วิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของสินค้ามีมาตรฐาน หรือการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตสินค้าเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน PEA ได้สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 6 x 8.20 เมตร เป็นแห่งที่ 8 ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน