Projectand Activity

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นการดำเนินการ ระหว่าง PEA  ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นโครงการที่สร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและ พัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ผู้ผ่านการอบรมจะได้ใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมครบ 18 ชั่วโมง หากผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้รับ “ใบประกาศผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1” และถ้าผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจะได้รับ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1”

การจัดอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ปีละ 2,000 คน โดยมีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฝึก ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,000 คนโดยประชาชนสามารถใช้บริการช่างไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการช่างไฟฟ้า (PEA Care and Service Application)

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า