Projectand Activity

สถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA จำนวน 11 สถานี ครอบคลุมพื้นที่  9 จังหวัด รองรับการให้บริการอัดประจุให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ Quick Charge ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยทั้ง 11 สถานีได้มีการติดตั้งหัวชาร์จตามมาตรฐานนานาชาติ 3 แบบ แบ่งเป็นหัว Type 2 กระแสสลับ กำลังไฟ 43 kW, หัวที่ 2 มาตรฐาน CHAdeMO ของรถญี่ปุ่น จ่ายไฟกระแสตรง กำลังไฟ 50 kW และมาตรฐาน CCS ที่รถสหรัฐและเยอรมันใช้ เป็นกระแสตรง กำลังไฟ 50 kW ซึ่งสองหัวหลังจะเป็น Fast Charge โดย PEA มีแผนงานติดตั้ง Charging Station ได้แก่

โครงการระยะที่ 1 ปี 2563 ติดตั้ง Charging Station จำนวน 62 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 42 จังหวัด

โครงการระยะที่ 2 ปี 2564 ติดตั้ง Charging Station จำนวน 64 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด

PEA VOLTA Platform เป็นโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ PEAพัฒนาขึ้นเอง ประกอบด้วยระบบและช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไปยังฐานข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA VOLTA ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ PEA VOLTA Platformและส่วนของระบบบริหารจัดการข้อมูลพร้อมการแสดงผลผ่าน Mobile Application และ Web Service ในลักษณะของ User Interface

ปัจจุบัน PEA ดำเนินการพัฒนา PEA VOLTA Application เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ง่าย และรวดเร็ว โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้ระบบแผนที่นำทางไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด ตรวจสอบสถานะหัวชาร์จที่ต้องการจองคิว แสดงสถานะการอัดประจุไฟฟ้า จำนวนหน่วยไฟฟ้า (kWh) และกำลังไฟฟ้า (kW) ผู้ใช้บริการจึงสามารถบริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง รวมถึงชำระค่าบริการผ่าน PEA VOLTA Application สะดวก รวดเร็ว

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านระบบ PEA VOLTA Application
ณ สถานี PEA VOLTA  5 แห่งแรก ได้แก่

1. PEA VOLTA สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. PEA VOLTA จังหวัดสมุทรสาคร
3. PEA VOLTA เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
4. PEA VOLTA หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. PEA VOLTA พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี

เนื่องในโอกาส PEA ครบรอบ 60 ปี ทาง PEA จัดแคมเปญ “60 ปี ฟรี 6 สถานี” (ชลบุรี รังสิต พระนครศรีอยุธยา ปากช่อง นครราชสีมา และ นครชัยศรี) เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลายมากขึ้น

โครงการ PEA VOLTA