Projectand Activity

โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” PEA ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยโคมไฟชนิด LED ในโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงาน ทำนุบำรุงศาสนา ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้า ลดค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างความสวยงาม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดย PEA ดำเนินโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2563 มีโบราณสถานที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 40 แห่ง

โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย