Projectand Activity

PEA ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมีมากกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจรในรูปแบบ One Touch Service  “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง”

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ได้ด้วยตนเอง มีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การชำระค่าไฟฟ้า คำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ รวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ PEA

โครงการ PEA Smart Plus Application