Projectand Activity

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี PEA ได้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก โดยนำภาพอาคารในสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 3 อาคาร มาเป็นต้นแบบตราไปรษณียากร ได้แก่

อาคาร 1 เป็นอาคารหลังแรก ของ PEA สำนักงานใหญ่

อาคาร LED ความโดดเด่นเป็นสง่าบนถนนงามวงศ์วานและได้รับรางวัลด้านการออกแบบในการอนุรักษณ์พลังงาน

อาคาร 50 ที่ีความพร้อมด้านการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับการเงินและยันำภาพการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบไม่ดับไฟ หรือ Hotline มาพิมพ์บนแสตมป์ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สร้างความภาคภูมิใจ

ตราไปรษณียากรที่ระลึก 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค