Projectand Activity

PEA สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนผ่านกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 77 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท พ.ศ.2562 มีโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 29 แห่ง และ พ.ศ.2563 มีโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 48 แห่ง

โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง