Projectand Activity

ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผนังรูปทรงกลมที่เชื่อมต่อกัน สื่อความหมายถึง Application ที่ เปรียบเสมือนสื่อกลางเชื่อมต่อการให้บริการระหว่าง PEA และลูกค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์

 

นิทรรศการ PEA Care & Service

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 9 มกราคม 2564

ณ อาคาร 50 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

นิทรรศการ PEA Care & Service