News

PEA ครบรอบ 60 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง

27.10.2020

PEA ครบรอบ 60 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี เพื่อแสดงความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งการวางรากฐานในการพัฒนาศักยภาพของระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 อย่างเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย PEA Digital Utility โดยนำนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งด้านระบบไฟฟ้าและบริการ และสนับสนุนธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคต