News

PEA ร่วมลงนาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

08.08.2021

PEA ร่วมลงนาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

PEA ร่วมลงนาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น นายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดําเนินโครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน และมีช่างไฟฟ้าที่ได้รับ ใบประกอบอาชีพแล้ว จํานวน 7,127 คน

ในครั้งนี้ PEA ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนให้มีช่างไฟฟ้าครบทุกตําบลแม้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อประสานความร่วมมือด้านนโยบายและการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึง การระดมทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ส่งเสริม ยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถได้รับ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ในตําบลที่ยังขาดแคลนช่างไฟฟ้า สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายและบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะส่งเสริมต่อยอดช่างไฟฟ้าจาก โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟา ให้เป็นช่างที่สามารถติดตั้งระบบ EV Charging ภายใน ครัวเรือน เพื่อรองรับกับการใช้รถพลังงานไฟฟ้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายใน 10 ปี โดยใช้บุคลากรจาก PEA ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มาให้ความรู้อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะทําให้ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและจะช่วยให้ PEA มีระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง