News

พลิกโฉม “เมืองพัทยา” PEA เร่งจัดระเบียบพาดสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้า

28.12.2020

พลิกโฉม “เมืองพัทยา” PEA เร่งจัดระเบียบพาดสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ พัฒนาเมืองพัทยาสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน โดยการจัดระเบียบเสาสาย พร้อมกับปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยา 9 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพัทยาเหนือ, พัทยากลาง, พัทยาใต้, พัทยาสาย 1 (Walking Street), พัทยาสาย 2 (กลาง-ใต้), พัทยาสาย 3 (กลาง-แหลมบาลีฮาย), ถนนสุขุมวิท (กลาง-ใต้), และซอยบัวขาว รวมระยะทาง 17.7 กิโลเมตร ปัจจุบัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 เส้นทาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 เส้นทาง และอีก 3 เส้นทาง กำลังแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับโครงการของเมืองพัทยา คาดว่าทั้ง 9 เส้นทางจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในปี 2565 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะช่วยให้เมืองพัทยามีความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ผู้ใช้ไฟมากขึ้น, ลดจำนวนครั้งและระยะเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับให้เทียบเท่ากับเมืองใหญ่และมหานครต่าง ๆ และสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับเมือง