News

PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

26.09.2020

PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ของการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง PEA จัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ 4 เมือง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยในเทศบาลนครนครราชสีมา PEA เริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562 บนถนน 21 สายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา รวมระยะทาง 17.37 กิโลเมตร ช่วงที่ 1 บริเวณถนนชุมพล ถนนราชดำเนิน (รอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี) ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนนจอมสุรางค์ยาตร์และถนนโพธิ์กลาง แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563

สำหรับงานก่อสร้างส่วนที่เหลือ PEA จะทยอยดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้า สายสื่อสารโทรคมนาคม และเสาไฟฟ้า ที่อยู่เหนือพื้นดินออก ในช่วงที่ 2 (ถนนราชสีมา-โชคชัย ถนนพลแสน ถนนไชยณรงค์ ถนนราชนิกูล) และช่วงที่ 3 (บริเวณถนนจักรี ถนนมนัส ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนกำแหงสงคราม) ทำให้เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้า รวมถึงมีทัศนียภาพสวยงาม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืน
การดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน PEA ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”