News

PEA ชูผลงาน 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ชิงรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม ปี 2563

28.10.2020

PEA ชูผลงาน 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ชิงรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม ปี 2563

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 23 อาคาร LED พร้อมสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อพิจารณาประเมินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม