News

ครบรอบ 60 ปี PEA กับก้าวต่อไปในทศวรรษที่ 7 

05.10.2020

ครบรอบ 60 ปี PEA กับก้าวต่อไปในทศวรรษที่ 7 

วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นวันครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นับได้ว่าเป็นองค์กรของรัฐที่มีการดําเนินกิจการมาอย่างยาวนาน โดยมีภารกิจสําคัญคือการจัดหาพลังงานไฟฟ้า มาเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพราะไฟฟ้านอกจากจะให้แสงสว่างแล้ว ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

60 ปี ที่ผ่านมา PEA ได้วางรากฐานในการพัฒนาศักยภาพของระบบไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้มาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า PEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อันดับต้นๆ ที่นําส่งรายได้ให้รัฐบาล นําไปพัฒนาประเทศมาโดยตลอด

วิวัฒนาการ ของ PEA ในช่วง 20 ปีแรก เป็นยุคแห่งการบุกเบิก ด้วยการวางรากฐานก่อสร้าง ระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดํารงชีวิตและมีความปลอดภัย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

20 ปีถัดมาเป็นยุคแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรม มุ่งเน้นพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ หลังจากนั้นเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี PEA เริ่มนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งด้านระบบไฟฟ้าและสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า และการบริการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ปัจจุบัน PEA ได้เตรียมความพร้อมขององค์กรรองรับก้าวต่อไปในทศวรรษ ที่ 7 สู่การเป็น DIGITAL UTILITY ด้วยการส่งเสริมและนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทั้งด้านระบบไฟฟ้า ด้านบริการและสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ เพื่อรองรับพฤติกรรม ของผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี โครงการที่สําคัญๆ อาทิ โครงการมิเตอร์อัจฉริยะ (SMART METER) โครงการสถานีประจุไฟฟ้า (VOLTA STATION) และ ยังให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน สิ่งที่สําคัญที่ “คน PEA” ยึดมั่นมาโดยตลอดคือ คํานึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชนในสังคม โดยนําความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มาช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนกับ PEA แล้ว 5,500 คน โดยสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ ช่างไฟฟ้า PEA Care & Service Application โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อวิสาหกิจชุมชน การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับชุมชนและโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 77 จังหวัด โครงการต่างๆ เหล่านี้ สามารถสร้างประโยชน์ให้คนในสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ PEA ให้ความสําคัญกับงานบริการลูกค้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และครบวงจร อาทิ PEA Smart Plus Application ให้บริการชําระค่าไฟฟ้า แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกําหนด ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น PEA Smart Front Office ดูแลและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้ามาติดต่อ และ PEA Mobile Shop มุ่งมั่นการบริการลูกค้า เข้าถึงชุมชนด้วยรถบริการรับคําร้องขอใช้ไฟฟ้า และรับชําระค่าไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่

“ไฟฟ้าจึงมิใช่แค่ให้แสงสว่าง แต่ไฟฟ้าคือ การให้คุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคนไทยทุกๆ คน”