News

PEA เดินหน้ายกระดับระบบไฟฟ้าในทศวรรษที่ 7

27.09.2020

PEA เดินหน้ายกระดับระบบไฟฟ้าในทศวรรษที่ 7

ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรม CEO TALK หัวข้อ “PEA ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7” โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวเดินสู่เป้าหมาย Digital Utility เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมยกระดับการดูแลและเชื่อมโยงเครือข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาไฟตกไฟดับ ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านระบบ Smart Grid (โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ) เพื่อการใช้ชีวิตของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น