News

PEA ร่วมมือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน

28.10.2020

PEA ร่วมมือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย สู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการสนับสนุนการนำเสาไฟฟ้ามาดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก และเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเครือข่ายภาคประชาชน