News

เปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน “โคราช มหานครไร้สาย” ถนนราชดำเนิน ช่วงที่ 1

27.10.2020

เปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน “โคราช มหานครไร้สาย” ถนนราชดำเนิน ช่วงที่ 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน “โคราช มหานครไร้สาย” บริเวณถนนราชดำเนิน ช่วงที่ 1 ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นเมืองที่ทันสมัย